Wacker Chemicals (Nanjing) Co., Ltd.

Production Site

Nanjing

169, Xiaoyinghe South Road
Nanjing 210047
China (Mainland)

+86 25 6662-6400 (Phone)
+86 25 6662-6466 (Fax)

Contact

Directions Print