Wacker Chemicals Korea Inc.

Production Site

34, Yongyeon-ro, Nam-gu
Ulsan-si 44784
Korea

+82 52 930 8400 (Phone)
+82 52 930 8484 (Fax)

Contact

Directions Print